Klass 4, 10 årsåldern ”Hjälten”

Den gryende jagmedvetenheten gör att barnet vill visa sin duglighet.

I denna ålder har andning och puls kommit i harmoni i förhållandet 1:4 för första gången i livet.

Barnet lever i en sund andningsrytm.

Inandningens symbolik är ” jag andas in världens friskhet”.

Utandningens symbolik är ” jag gör något i världen” och ”jag klarar det”.

Barnet upplever att det som det gör är viktigt för livet. Undervisningstema är nordisk mytologi, vår nordiska historia, där hjältemodet är utmärkande.

Den första människokunskapen (biologi) innefattar även djuren. Olika djurs instinktiva skicklighet inom ett speciellt område tas fram och jämförs med människan. Människan kan ses som en syntes av hela djurriket. Genom den uppresta hållningen har hon blivit fri och händerna kan skapa de redskap hon behöver i sin mångsidighet. Människan är fri att göra och utveckla det hon vill.

Den uppresta hållningen är grundpelaren för jagkraften och grunden för gymnastiken.

BOTHMERS ringleksövning stärker just denna hållning.

4:e klassens ringlek:

”Jag står (min hållning talar om vem jag är)

 Jag står.

 Jag går.

 Jag springer så lätt på min väg…

 Jag springer så lätt på min väg och jag hoppar, jag hoppar jag hoppar och står.

 Jag hoppar upp på muren,

 Jag svingar mig till torns

 Jag ringer i klockor, i klockor till storms!

 Vitt och brett.

 Högt och långt.

 Jag står.”

Jag går – Jag springer och jag hoppar…” är inledningen till gymnastikens genomgående tema, som en utvecklingsväg. Löpning i ett strömmande flyt skapar en viktig rörelsekvalitet som barnen känner igen.

Att löpa i en stor 8 där hela klassen fyller ut hela rummet, är en mycket  värdefull övning fr.o.m.  denna ålder. Korsningen med mötet i mitten är uppväckande.

Tydliga rytmer tilltalar barnens naturliga känsla för samstämmighet.

LEKARNA fortsätter med fantasifulla och spännande motiv.

Djurens karaktärer framträder som mänskliga egenskaper, den listiga räven, den farliga vargen osv. I leken dramatiseras olika ensidigheter i lusten att retas. Beslutsamhet, mod och uthållighet är viktiga egenskaper för barnen i denna ålder.

 HOPPREPSHOPPANDET individualiseras. BOLLEKARNA utvecklas.  Fånga / kasta är ett viktigt motiv. Boll- och springstafetter i fantasifulla sammanhang hör till. Själva verksamheten är för barnen viktigare än vem som vinner. Bollspelen kan vänta.

FRILUFTSLIVET är fortfarande en naturlig del av undervisningen där man gör utflykter i närmiljön. Man anar vördnaden för naturens storslagna ordning och skönhet.

Under djurperioden kan man särskilt uppmärksamma djuren i naturen. Man vänjer sig att ”vara i alla väder” och upptäcker äventyret i naturen. På vintern är fortfarande skridskoåkning och skidåkning de viktigaste aktiviteterna under opretentiösa lekfulla former. Många lekar som man leker ute blir ändå roligare på isen eller i snön där spåren av det man gjort tydligt syns. Spel och lek utan domare eller poängräkning men med mycket få och självklara regler. Skridskoåkning är en utmärkt rörelsefostran från och med denna ålder. Just isen som underlag kräver övning på ett sätt som speciellt lockar fram tre lika viktiga rörelsefaktorer: Balans, elegans och lätthet.

SIMNING. Vattenvana med lek och simning.

FOLKDANSLEKAR i ring med lämpliga motiv och flätor som väver. Korsmönster som uppstår berikar  undervisningen.

REDSKAPSGYMNASTIK. I gymnastiksalen vidareutvecklas äventyrslandskap som bjuder större utmaningar. Parvis övning stimulerar den gemensamma skicklighetsutvecklingen och väcker en god rörelsemedvetenhet.

NYCKELORD:  Äventyr  –  Hjältemod  – Förlösning